Indsatsområder

KulturMetropolØresund arbejder ud fra seks indsatsområder, der hver især indeholder konkrete projekter. Herunder findes information og målsætning om hvert indsatsområde.

Institutioner på tværs

Kulturregionen rummer mange mindre og mellemstore kunst- og kulturinstitutioner. Den store institutionelle mangfoldighed er på mange måder en regional styrke. Men institutionerne er udfordret af økonomi og ressourcepres, hvilket gør det svært at fastholde det faglige niveau og udvikle nye metoder til at fastholde eksisterende brugere og nå de borgere, som i dag ikke vælger institutionernes tilbud til.

Målene for indsatsområdet ”Institutioner på tværs” er, at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere, så der kan skabes kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet - og den regionale sammenhængskraft styrkes. 

Projekter:

Kultur og fritid i det offentlige rum

Gaden, pladsen, havnen, stranden, skoven etc. danner sammen med det virtuelle rum ramme om borgernes og de kulturelle aktørers oplevelses- og udfoldelsesmuligheder. Det offentlige rum er et fælles sted, hvor kultur, kunst og bevægelse leves og opleves som både permanente og midlertidige tilbud. Målet for indsatsområdet ”Kultur og fritid i det offentlige rum” er, at de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested.

Projekter:

Festivaler og events

Festivaler og events tilbyder et varieret kulturliv til kulturregionens borgere. Begivenhedernes midlertidige karakter – selv som faste og tilbagevendende begivenheder – gør byerne aktive og levende og har potentiale til at binde byer og mennesker sammen på tværs af kommunegrænser og sociale skel. Begivenheder kan skabe regional identitet, knytte regionen sammen samt skabe lokalt engagement og lokal forankring ved inddragelse af lokale aktører og frivillige i afviklingen af begivenhederne.

Samtidig er festivaler og events en oplagt platform, som regionen kan brande sig på. De kan være udgangspunkt for at skabe internationale relationer til andre aktører eller byer og regioner uden for Danmark. Herudover har begivenhederne oplevelsesøkonomisk potentiale, ligesom de kan understøtte kreative brancher og indgå i fødekæden inden for kreative erhverv og dermed indskrives i en vækstdagsorden.

Målene for indsatsområdet ”Festivaler og events” er at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt, samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen.

Projekter:

Unge og Kultur

De unge står overfor mange valg i forbindelse med uddannelse, fremtid og i forhold til deres fritid – kulturlivet kan være med til at sikre rammerne for et godt og indholdsrigt ungeliv. Unge efterspørger ofte åbne, fleksible rammer, hvor de kan afprøve egne kulturelle og kreative kompetencer, hvor de kan mødes i sociale interessefællesskaber og dermed tage ejerskab i forhold til udviklingen af kulturlivet. Samtidig vil det etablerede kulturliv have fordel af, at de unge medvirker til at udvikle og igangsætte kunst- og kulturinitiativer, der kan berige og udvikle regionens kulturelle, æstetiske og geografiske horisont.

Målene for indsatsområdet ”Unge og kultur” er, at kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør, og de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil.

Projekter:

Børn og Kultur

Børns møde med Kultur er en afgørende faktor i deres vej til at forme identitet og selvforståelse. Kulturelle oplevelser inspirerer og pirrer forestillingsevne, fantasi og lyst til at skabe og udfolde sig. Derfor er børns første møde med kultur en væsentlig faktor i en region, der ønsker at fremme børns kreative, innovative og sociale kompetencer gennem kunst, kultur og idræt. I det lys, er det afgørende, at det fokus på børnekultur, der er etableret gennem de seneste år, fastholdes, og der fremadrettet udvikles modeller og initiativer, der sikrer, at alle børn gives mulighed for at møde og deltage i kulturaktiviteter – uanset social eller kulturel baggrund.

Målene for indsatsområdet ”Børn og Kultur” er derfor, at børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser, i rammer og former der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer, og opleves som en naturlig og væsentligt del af børnenes hverdag.

Projekter:

Kreativ Vækst

Kreative erhverv er udpeget som et af fremtidens globale væksterhverv. Den kreative sektor er en af de hurtigst voksende sektorer med årlige vækstrater på op til 20 %. Dermed har kreative erhverv et erhvervsøkonomisk potentiale i form af omsætning og arbejdspladser, både inden for de fagspecifikke, kreative erhverv samt i relaterede erhverv. Samtidig giver kreative erhverv muligheder for internationale koblinger, ligesom de bidrager til dynamik og processer, der har betydning ud over de pågældende brancher. I ønsket om at skabe en kreativ metropol spiller styrkelsen af de kreative brancher og den kreative vækst således en afgørende rolle.

Ved at udvikle initiativer der kan bidrage til øget vækst, omsætning, professionalisme og viden i flere dele af de kreative erhvervs vækstkæde, kan regionen, i højere grad end det er tilfældet i dag, udnytte og styrke det kreative værkspotentiale, der allerede eksisterer.

Målsætningen for indsatsområdet ”Kreative Vækst” er at øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen.

Projekter:

  • Filmfonden

Tilmelding til nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret. Du kan til enhver tid afmelde dig.